تغییر به نامِ تو!

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

آنقدر که به رخ کشیدنِ داشته هایمان،.. و بازگو کردنِ مداومِ خریدهای به روزمان از بهترین نقطه شهر، خوشایندمان است، از داشتنِشان لذت نبرده ایم!

دیدید فرزندانِ بعضی از خانواده ها در یک محیط وشرایط یکسان اصلا شبیه هم نیستند؟! مثلا یک فرزند صالح میشود و دیگری پدرسوخته؟! جریانِ گلدانهای من شده است. دوتا گلدان با یک گیاهِ مشابه یکی روز به روز خندان تر یکی دیگر هم کچل شده است کاملا!!